* TeamOntwikkeling

DdB140919-147Een groep mensen is niet vanzelf een team. Ook niet een groep die al jaren met elkaar samenwerkt. In een aantal bijeenkomsten is elk team (mits goed begeleid) in staat om zelf vorm te geven aan een effectieve én plezierige samenwerking.

Dit vereist een zestal stappen. Afhankelijk van de situatie zullen de stappen in meer of mindere mate aan de orde komen.

 1. Persoonlijk kennis maken.
  Hoe is iemand uiteindelijk op deze plek terecht gekomen? Waar loopt hij / zij warm voor (ook buiten het werk)? Welke kwaliteiten brengt hij / zij in? Welke ambities heeft hij / zij?
 2. Professioneel kennis maken.
  Wat maakt dat een collega elke ochtend op staat; wat drijft hem / haar in het werk? Wat vindt hij / zij belangrijk in het werk? Wat betekent dat voor zijn / haar aanpak? Wat voor effect heeft dat op anderen?
 3. Verwachtingen uitspreken over samen werken.
  Onuitgesproken verwachtingen die iemand als vanzelfsprekend ervaart maar mist bij de ander kunnen tot enorm veel ergernis leiden. Door ze bespreekbaar te maken en af te stemmen, wordt er een goede basis tot samenwerken gelegd.
 4. Afspraken maken.
  Hoe werken wij met elkaar, hoe gaan we met elkaar om, hoe pakken we onze communicatie aan, hoe stemmen we met elkaar af? Maar ook: hoe spreken we elkaar aan en geven we feedback?
 5. Elkaar in een ontspannen sfeer ontmoeten.
  Samen plezier maken in een andere omgeving bevordert onderling begrip en het plezier in de werkomgeving.
 6. Onderhouden van de samenwerking.
  Door met enige regelmaat bovenstaande stappen opnieuw te bespreken, onderkent het team tijdig mogelijke veranderingen en blijft iedereen scherp ten aanzien van het eigen aandeel in een goed en effectief team.

* Zelfsturend team

Een platte organisatie waarbij minder managementlagen nodig zijn, kan een prima uitgangspunt zijn voor een organisatiestructuur. Alleen kom ik vaak het misverstand tegen dat hierbij geen leiding meer nodig is. Niets is minder waar! Het proces naar zelfsturende teams en het borgen van deze zelfstandigheid vraagt juist om goed leiderschap. Maar voor het zover is, zijn er 3 randvoorwaarden essentieel.

1. Visie, kaders en richtlijnen

Waar ruimte ontstaat om zelfstandig te werken, is het van groot belang dat helder is waar de organisatie naar toe wil. Wat is de visie en de strategie? En ruimte vraagt tevens om kaders. Waar liggen ieders verantwoordelijkheden en bevoegdheden?

Door deze zaken helder in te vullen en te bespreken, voorkomt u dat zelfsturing verzandt in ronddobberen zonder richting met als gevolg dat resultaten en motivatie sterk onder druk komen te staan.

2. Leiderschapsstijl

Leiding geven aan een zelfsturend team vraagt om ontwikkeling van specifieke competenties.

Deze leider moet kunnen loslaten, delegeren en sturen op output. Het is belangrijk dat hij/zij vanuit vertrouwen werkt en goed in staat is tot het geven van feedback en het aanspreken op gemaakte afspraken.

3. Communicatie

Waar zelfstandigheid belangrijk wordt, wordt afstemming essentieel. Om te voorkomen dat medewerkers en teams hun eigen gang gaan, is het goed dat afspraken worden gemaakt, getoetst, gecheckt, geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Dit vraagt extra inspanning van alle betrokkenen. Daarnaast blijkt het in de praktijk vaak lastig om elkaar aan te spreken.

In zowel de ontwikkeling naar zelfsturende teams, als ook de ontwikkeling van leiders kan ik u ondersteunen met advies over de aanpak en ondersteuning in de vorm van teamsessies of -workshops, teamcoaching, leiderschapstraining en -coaching.

* TeamInspiratie

TeamdagSoms is er de behoefte om met elkaar weer eens een inspirerende dag(en) te beleven.Even uit de dagelijkse werkomgeving en stilstaan bij belangrijke beleidszaken, bij de samenwerking, de communicatie. En simpelweg samen plezier beleven.

Als u mij vertelt wat u die dag(en) wilt bereiken en wat u daarbij belangrijk vindt, doe ik u een voorstel voor een programma en locatie. Ik kan de bijeenkomst voor u leiden en / of andere inspirators uitnodigen die bijdragen aan het succes ervan.

Naar behoefte kunt u ook kiezen voor een workshop van 2 uren of een dagdeel.