* OntwikkelStrategie

De kernvraag hierbij is: Wat is de missie en visie van uw organisatie en hoe kunt u de menselijke ontwikkeling deze laten versterken?

Het resultaat is een flexibel Ontwikkelplan waarmee u voor de (middel-) lange termijn vorm geeft aan het proces van leren en ontwikkelen van uw mensen. Dit kan gaan over kennis, vaardigheden en gedragsaspecten, ook wel competenties genoemd. De essentie hiervan is dat u bedrijfsdoelen concreet vertaalt naar wat dat betekent voor uw mensen in de uitoefening van hun werkzaamheden. Daarmee blijven het geen statische cijfers en letters maar ziet een ieder wat hij / zij hiervoor moet kennen en kunnen. Ook is in het plan de motivatie (het willen) opgenomen. Dit alles werk ik, samen met uw mensen, concreet uit in een ontwikkelprogramma waarin passende middelen (workshops, trainingen, coaching (on the job), e-learning, intervisie, mentorschap etc.) worden opgenomen. Vanzelfsprekend is hierbij ook aandacht voor het meten van (tussentijdse) resultaten.

Naar behoefte ontwikkel ik (onderdelen van) dit programma en voer ik die ook uit, of begeleid ik uw mensen in de  realisatie en implementatie ervan.

Ontwikkelen à la GROEIkwadraat

Voor mij zijn thema’s als leiderschapsstijl, communicatie en samenwerking essentieel om daadwerkelijk ontwikkeling te realiseren. Er bestaat anders een reëel gevaar dat er prachtige plannen ontstaan die uiteindelijk niet tot de gewenste resultaten leiden.

Een voorbeeld  uit mijn praktijk. Een organisatie wilde meer verantwoordelijkheden bij de medewerkers neerleggen. Hiervoor werden ze getraind en gecoacht. De leidinggevende daarentegen paste zijn managementstijl niet aan en gaf te weinig ruimte voor daadwerkelijk uitvoering. Daarom stagneerde het proces, er ontstond frictie en ontevredenheid. Het heeft veel tijd en energie gekost om dit op te lossen. Daarom dus mijn advies om leiderschapsstijl, communicatie en samenwerking centrale thema’s te maken in een ontwikkelproces.

* VeranderDiagnose

Als u behoefte heeft een beweging in gang te zetten en u zoekt naar de juiste aanpak om de mensen hierin mee te nemen, ondersteun ik u bij een diagnose van de situatie en het vormgeven van een plan van aanpak van het mensgedeelte.

Hoewel veranderingen vaak rationeel worden benaderd met organisatieschema’s, kerngetallen, tijdschema’s e.d. blijken ze in de uitvoering vaak sterk gestuurd te worden door de emoties van de betrokkenen. Dit kan de situatie erg complex maken, totdat u begrijpt waar deze emoties vandaan komen en er gebruik van gaat maken. Met mijn inzet ondersteun ik u om de emotionele, menselijke component een plek te geven naast de rationele en feitelijke plannen. Hiermee is het succes van uw aanpak verzekerd!

Voor meer achtergronden over het verloop van dergelijke processen kunt u hier lezen: http://www.groeikwadraat.nl/mijn-aanpak// .